angle-left null huong-dan-856/lc-cs-tc-:-thuc-hien-quyet-dinh-so-1183/qd-bqp-ngay-5/9/1997-cua-bo-truong-bo-quoc-phong-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-che-do-phu-cap-doc-hai,-nguy-hiem-va-che-do-boi-duong-doc-hai-bang-hien-vat

Thông tin, dịch vụ từ các đơn vị

Đơn vị: ngành chính sách quân đội

Hướng dẫn 856/LC-CS-TC : Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-BQP ngày 5/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật

Ký hiệu văn bản 856/LC-CS-TC
Trích yếu nội dung Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-BQP ngày 5/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật
Loại văn bản 12
Lĩnh vực 2
Cơ quan ban hành 16
Người ký Đại tá Nguyễn Hữu Cảng , Đại tá Nguyễn Mạnh Đẩu
Ngày ban hành 23 thg 10 1997 - 00:00:00
Ngày hiệu lực
Tải tệp nội dung

Download File