Thông tin, dịch vụ từ các đơn vị

Đơn vị: ngành chính sách quân đội
Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Chính sách Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Thực hiện tốt chính sách đối với quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia
Chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Tiếp tục hoàn thiện chính sách xã hội đối với quân đội và gia đình quân nhân trong thời kỳ mới
Quan niệm của C. Mác về vấn đề sở hữu và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay
Ngành Chính sách thi đua thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội
Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội
Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Quốc gia “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới”
Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Nâng cao chất lượng thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội của Trường Sĩ quan Pháo binh