Thông tin, dịch vụ từ các đơn vị

Đơn vị: ngành chính sách quân đội
Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018
Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018
Đảng ủy Cục Chính sách/TCCT tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2018
Đảng ủy Cục Chính sách/TCCT tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2018
Chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội
Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội
Mấy vấn đề về xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới
Mấy vấn đề về xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới